"Συνταγματική" και η κατάργηση επιδομάτων Χριστουγέννων, Πάσχα, αδείας για συνταξιούχους Δημοσίου. Εκτύπωση
Κυριακή, 24 Οκτώβριος 2021 08:55

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:  Προδικαστικό ερώτημα κατ’ άρθρο 108Α παρ.2 του π.δ/τος 1225/1981. Οι διατάξεις της υποπαραγράφου Β4 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 με τις οποίες καταργήθηκαν τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας για τους συνταξιούχους του Δημοσίου, δεν αντίκεινται στην κατοχυρωμένη από το άρθρο 25 παρ. 1δ του Συντάγματος αρχή της

αναλογικότητας, στο άρθρο 1 του (πρώτου) Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, στα άρθρα 2 παρ. 1, 4 παρ. 1 και 5 του Συντάγματος και 25 παρ. 4 αυτού, ούτε και στις συνταγματικές διατάξεις για το ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς των δημοσίων λειτουργών, υπαλλήλων και στρατιωτικών και την απορρέουσα από αυτές αρχή της αναλογίας αποδοχών ενεργείας και σύνταξης, όπως ισχύει για κάθε κατηγορία. 

Για να δείτε όλη την απόφαση πατήστε:   1389/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ

 

ΠΗΓΗ: https://www.elsyn.gr/el/node/1488